Wyposa┼╝enie sklep├│w, oferta

Wagi i metkownice

Waga CAS SW-1 PLUS

Waga CAS SW-1 PLUS

Waga CAS SW-1 PLUS to nowa wersja najpopularniejszej na polskim rynku wagi prostej CAS SW-1. Urz─?dzenie to najlepiej sprawdza si─? w ma??ych placówkach handlowych oraz w warunkach sprzeda??y obwo??nej. Niew─?tpliw─? zalet─? wagi jest nowoczesna konstrukcja oparta o technologi─? One Chip Module oraz atrakcyjny design.
ZALETY WAGI CAS SW-1 PLUS:

dwuzakresowo??─? - zakres wa??enia do 1/2 kg z dok??adno??ci─? do 0,5/1 g, do 4/10 kg z dok??adno??ci─? do 2/5 g lub do 15/30 kg z dok??adno??ci─? do 5/10 g d??ugi czas pracy na bateriach alkalicznych – do 1000 godzin mo??liwo??─? pracy w temperaturach ujemnych – do –10o C – co pozwala na wykorzystywanie jej w handlu obwo??nym przez ca??y rok niewielkie rozmiary
Waga jest dost─?pna w trzech wariantach:
 

 • SW–1 PLUS SR - z dwoma wy??wietlaczami LCD: od strony obs??ugi i klienta oraz metalow─? szalk─? 
 • SW–1 PLUS CR - z dwoma wy??wietlaczami LCD, metalow─? szalk─? oraz funkcj─? liczenia sztuk  
 • SW-1 PLUS WR - wersja wodoodporna - IP66, z dwoma wy??wietlaczami LCD oraz metalow─? szalk─? 

 


CAS ER-JUNIOR B

CAS ER-JUNIOR B

Waga CAS ER JUNIOR B to propozycja firmy NOVITUS dla wszystkich, którzy potrzebuj─? niezawodnego urz─?dzenia wa??─?cego do sprzeda??y detalicznej lub kontroli dostaw towarów wa??onych. Niew─?tpliw─? zalet─? wagi jest nowoczesna konstrukcja oparta o technologi─? One Chip Module oraz atrakcyjny design.

ZALETY WAGI CAS ER JUNIOR B:

 • dwuzakresowo??─? - zakres wa??enia do 6/15 kg z dok??adno??ci─? do 2/5 g
 • wbudowany akumulator zapewniaj─?cy do 200 godzin pracy bez zasilania sieciowego
 • wyra??ne pod??wietlane wy??wietlacze ciek??okrystaliczne
 • powierzchnia szalki wykonana ze stali nierdzewnej

CAS ER PLUS CP

CAS ER PLUS CP

Waga CAS ER PLUS CP to wyposa??ona w wy??wietlacz na wysi─?gniku wersja wagi CAS ER PLUS C. W urz─?dzeniu tym zastosowano nowoczesne rozwi─?zania takie jak: wewn─?trzny akumulator, pod??wietlane wy??wietlacze ciek??okrystaliczne oraz interfejs RS232. Niew─?tpliw─? zalet─? wagi jest jej kontrukcja oparta o technologi─? One Chip Module oraz atrakcyjny design.

ZALETY WAGI CAS ER PLUS CP:

 • dwuzakresowo??─? - zakres wa??enia do 6/15 kg z dok??adno??ci─? do 2/5 g
 • wbudowany akumulator zapewniaj─?cy do 200 godzin pracy bez zasilania sieciowego
 • wyra??ne pod??wietlane wy??wietlacze ciek??okrystaliczne
 • mo??liwo??─? programowania cen najcz─???ciej sprzedawanych towarów
 • mo??liwo??─? wspó??pracy z kasami fiskalnymi
 • 2 szalki w zestawie: plastikowa oraz metalowa

DIBAL F-210S

DIBAL F-210S

Waga DIBAL F-210S to kolejna propozycja w zakresie wag kalkulacyjnych. Jest to zmodyfikowana wersja wagi KROTON 2. Urz─?dzenie to doskonale sprawdza si─? w ma??ych i ??rednich placówkach handlowych. Jest tak??e wykorzystywane w sprzeda??y obwo??nej przez ca??y rok. Niew─?tpliw─? zalet─? wagi jest wykonanie obudowy w kolorze czarnym.

ZALETY WAGI DIBAL F-210S:

 • mo??liwo??─? zasilania z sieci lub z wewn─?trznego akumulatora 
 • mo??liwo??─? wspó??pracy z kasami fiskalnymi 
 • lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary 
 • zabezpieczenie przed przeci─???eniem 
 • mo??liwo??─? pracy w temperaturach ujemnych do –10oC 
 • pod??wietlane wy??wietlacze ciek??okrystaliczne dla obs??ugi i klienta 
 • przystosowanie do wszystkich faz wprowadzania EURO

Waga CAS AP-1 15 MX

Waga CAS AP-1 15 MX

Waga CAS AP-1 15 MX to waga przeznaczona do pracy we wszelkiego rodzaju ma??ych i ??rednich placówkach handlowych. Cechuje j─? ??atwo??─? obs??ugi, dok??adno??─? i szybko??─? wa??enia, a tak??e d??ugoletnia gwarancja niezawodno??ci sprz─?tu.


ZALETY WAGI CAS AP-1 15 MX:

 • du??e, wyra??ne wy??wietlacze fluorescencyjne wskazuj─?ce: mas─?, cen─? jednostkow─? towaru i nale??no??─?. 
 • mo??liwo??─? programowania cen jednostkowych najcz─???ciej sprzedawanych towarów 
 • wyposa??enie w funkcj─? tary – odliczanie masy opakowania 
 • mo??liwo??─? wspó??pracy z kasami fiskalnymi

Waga CAS AP-1 15 EX

Waga CAS AP-1 15 EX

Waga CAS AP-1 15 EX to wyposa??ona w wi─?ksz─? klawiatur─? wersja wagi CAS AP-1 15 MX. Jest ona przeznaczona do pracy we wszelkiego rodzaju ma??ych i ??rednich placówkach handlowych. Cechuje j─? ??atwo??─? obs??ugi, dok??adno??─? i szybko??─? wa??enia, a tak??e d??ugoletnia gwarancja niezawodno??ci sprz─?tu.

ZALETY WAGI CAS AP-1 15 EX:

 • du??e, wyra??ne wy??wietlacze fluorescencyjne wskazuj─?ce: mas─?, cen─? jednostkow─? towaru i nale??no??─?. 
 • mo??liwo??─? programowania cen jednostkowych najcz─???ciej sprzedawanych towarów 
 • wyposa??enie w funkcj─? tary – odliczanie masy opakowania 
 • mo??liwo??─? wspó??pracy z kasami fiskalnymi 
 • wyposa??enie w du??─? klawiatur─?

Szersza oferta wag dost─?pna w salonie Meblo-Glass


Metkownice BLITZ

Metkownice BLITZ

Metkownice BLITZ gwarantuj─? doskona??─? jako??c druku
umo??liwiaj─? druk ceny, daty wa??no??ci, wagi, a takze dodatkowych symboli takich jak: z??, gr, kg, g, VAT,
Oferujemy metkownice JEDNORZ─?DOWE, DWURZ─?DOWE
oraz TEX - NUMERATORY.
MEBLO-GLASS Sp. J.
26-600 Radom, ul.Tartaczna 3/5
mapa dojazdu
Kontakt:
tel./fax (48) 362-17-04
tel./fax (48) 360-25-67
tel. kom. 693-058-158
dotacje unijne