Wyposażenie sklepów, oferta

Gabloty na sztandar

Gabloty na sztandar z profilem aluminowym


Ka??dy sztandar ma swoj? symboliczn? wymow? i okre??lone znaczenie. Jego prawid??owe przechowywanie i w??a??ciwa ekspozycja istostnie wp??ywaj? na trwa??o???. S??u??y temu przeszklona gablota na sztandar.

Oferowane przez nas gabloty na sztandar wykonane s? z po???czenia szk??a hartowanego i p??yty meblowej, przy dodatkowej konstrukcji z profilem aluminiowym. Gwarantujemy mo??liwo??? dowolnego wyboru pod??wietlenia gabloty jak równie?? dowolnej kolorystyki p??yty. Nasze elegancko i estetycznie wyko??czone gabloty to godne miejsce dla ka??dego sztandaru - sztandar mo??e by? jednocze??nie bezpiecznie przechowywany oraz prezentowany.

Odbiorcami naszych gablot s? zazwyczaj szko??y, urz?dy, instytucje, jednostki wojskowe, jednostki stra??y po??arnej, a tak??e muzea.

Gablota na sztandar:

Wymiary: 1600 x 1600 x 250 mm

Charakterystyka:

- wykonane ze szk??a hartowanego
- konstrukcja z profilem aluminoiwym
- mo??liwo??? dowolnego pod??wietlenia gabloty
  - stropowe,
  - punktowe,
  - jednostronne,
  - dwustronne.

Istnieje mo??liwo??? wykonania gabloty o dowolnym wymiarze.
MEBLO-GLASS Sp. J.
26-600 Radom, ul.Tartaczna 3/5
mapa dojazdu
Kontakt:
tel./fax (48) 362-17-04
tel./fax (48) 360-25-67
tel. kom. 693-058-158
dotacje unijne