Wyposa┼╝enie sklep├│w, oferta

Urz─?dzenia ch??odnicze RAPA

Infomacje og??lne

Lady i szafy ch??odnicze przeznaczone s─? do przechowywania i ekspozycji produktów spo??ywczych w obni??onej temperaturze. Artyku??y nie opakowane nale??y przechowywa─? (eksponowa─?) w pojemnikach lub na tacach do tego przeznaczonych.

Wszystkie lady posiadaj─? wyjmowane hartowane szyby czo??owe podzielone w zale??no??ci od d??ugo??ci urz─?dzenia na dwie lub trzy cz─???ci. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala na ??atwe ich wyj─?cie i utrzymanie cz─???ci ekspozycyjnej w nale??ytej czysto??ci.

Cz─???─? ekspozycyjna wykonana jest z blachy nierdzewnej polerowanej, dodatkowo mo??na podzieli─? j─? przegrod─? szklan─? (sta??─?) lub z pleksi (ruchom─?).

W celu korzystniejszego wyeksponowania produktów w zale??no??ci od przeznaczenia  (mi─?so, w─?dliny lub nabia??) stosujemy odpowiednie o??wietlenie.

Wszystkie lady od strony obs??ugi posiadaj─? pojemne przechowalniki wyko??czone: blach─? aluminiow─? w wersji standardowej lub blach─? nierdzewn─? w wersji na zamówienie. Istnieje równie?? mo??liwo??─? podzia??u przechowalnika na dwie równe cz─???ci.

W szafach wyko??czenie wn─?trza wykonane jest z blachy aluminiowej, a dno z blachy nierdzewnej. Na zamówienie mo??na wykona─? zarówno wn─?trze jak i korpus w ca??o??ci z blachy nierdzewnej.

W szafach dwustronnie przeszklonych w górnej cz─???ci drzwi (od strony klienta) montowana jest blokada otwierania.

Szafy o szeroko??ciach 1200, 1400, 1600 posiadaj─?wewn─?trzn─? przegrod─? tworz─?c─? dwie komory po??─?czone wspólnym uk??adem ch??odzenia.

Ka??da komora wyposa??ona jest w pi─?─? pó??ek. Szafa podwójna posiada dwie komory, czyli w sumie dziesi─?─? pó??ek. W zale??no??ci od potrzeb istnieje mo??liwo??─? zamocowania wi─?kszej ilo??ci pó??ek.

W standardzie wyst─?puje obieg grawitacyjny powietrza. Na zamówienie dost─?pna jest wersja z obiegiem wymuszonym.

Zarówno szafy jak i lady posiadaj─? elektroniczny termostat z wy??wietlaczem temperatury.

Ch??odzenie zapewnia energooszcz─?dny hermetyczny uk??ad ch??odniczy. Jednym z jego elementów jest skraplacz, który nale??y utrzymywa─? w nale??ytaj czysto??ci. Dost─?p do skraplaczy w ladach jest bezpo??redni, natomiast w szafach znajduje si─? za otwieran─? kratk─? maskuj─?c─?.

Odszranianie nast─?puje automatycznie.


Lada ch??odnicza z szyb─? prost─? dzielon─? L-A / ... / 82, 90, 107

 d??. ca??kowita122,137,152,179,201 cm 
 szer. ca??kowita 82,90,107 cm
 wysoko??─? 122 cm
 d?? ekspozycji 114,129,144,173,194 cm
 szer. ekspozycji 50,58,74 cm
 wys. ekspozycji ok. 18 cm
  
 zasilanie 230 V
 zakres temp. +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy R-507
 agregat ACC (Elektrolux)
 moc 280 .. 390 W
 wydajno??─? c??odnicza 380 .. 590 W
 odszranianie automatyczne

Lada ch??odnicza z szyb─? gi─?t─? dzielon─? L-B / ... / 90

 

 d??. ca??kowita 122,137,152,179,201 cm 
 szer. ca??kowita  90 cm
 wysoko??─?  122 cm
 d?? ekspozycji  114,129,144,173,194 cm
 szer. ekspozycji  58 cm
 wys. ekspozycji  ok. 18 cm
   
 zasilanie  230 V
 zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  280 .. 390 W
 wydajno??─? c??odnicza  380 .. 590 W
 odszranianie  automatyczne

Lada ch??odnicza z szyb─? gi─?t─? dzielon─? i pod??wietlanym spodem L-C / ... / 90

 

 d??. ca??kowita 122,137,152,179,201 cm 
 szer. ca??kowita  90 cm
 wysoko??─?  122 cm
 d?? ekspozycji  114,129,144,173,194 cm
 szer. ekspozycji  58 cm
 wys. ekspozycji  ok. 18 cm
   
 zasilanie  230 V
 zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  280 .. 390 W
 wydajno??─? c??odnicza  380 .. 590 W
 odszranianie  automatyczne

Szafa ch??odnicza przy??cienna, przeszklone drzwi, SCh-S / 625, 725, 825

 szeroko??─? 62.5, 72.5, 82.5 cm 
 g??─?boko??─?  72 cm
 wysoko??─?  200 cm
 wymiary wew.  
 szeroko??─?  50.5, 60.5, 70.5 cm
 g??─?boko??─? 62 cm
 wysoko??─? 150 cm 
   
 zasilanie 230 V
zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  280 W
 wydajno??─? c??odnicza  380 W
 odszranianie  automatyczne

Szafa ch??odnicza przelotowa, przeszklone drzwi, SCh-2S / 625, 725, 825

 szeroko??─? 62.5, 72.5, 82.5 cm 
 g??─?boko??─?  72 cm
 wysoko??─?  200 cm
 wymiary wew.  
 szeroko??─?  50.5, 60.5, 70.5 cm
 g??─?boko??─? 62 cm
 wysoko??─? 150 cm 
   
 zasilanie 230 V
zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  280 W
 wydajno??─? c??odnicza  380 W
 odszranianie  automatyczne

Szafa ch??odnicza zapleczowa SCh-Z / 625, 725, 827

 szeroko??─? 62.5, 72.5, 82.5 cm 
 g??─?boko??─?  74 cm
 wysoko??─?  200 cm
 wymiary wew.  
 szeroko??─?  50.5, 60.5, 70.5 cm
 g??─?boko??─? 62 cm
 wysoko??─? 150 cm 
   
 zasilanie 230 V
zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  260 W
 wydajno??─? c??odnicza  380 W
 odszranianie  automatyczne

Szafa ch??odnicza przy??cienna, przeszklone drzwi, SCh-S / 1200, 1400, 1600

 szeroko??─? 120, 140, 160 cm 
 g??─?boko??─?  72 cm
 wysoko??─?  200 cm
 wymiary wew.  
 szeroko??─? 2x50.5, 2x60.5, 2x70.5 cm
 g??─?boko??─? 62 cm
 wysoko??─? 150 cm 
poj. u??ytkowa 928l, 1108l, 1286l
zasilanie 230 V
zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  390 W
 wydajno??─? c??odnicza  590 W
 odszranianie  automatyczne

Szafa ch??odnicza przelotowa. przeszklone drzwi SCh-2S / 1200, 1400, 1600

 szeroko??─? 120, 140, 160 cm 
 g??─?boko??─?  72 cm
 wysoko??─?  200 cm
 wymiary wew.  
 szeroko??─? 2x50.5, 2x60.5, 2x70.5 cm
 g??─?boko??─? 62 cm
 wysoko??─? 150 cm 
poj. u??ytkowa 928l, 1108l, 1286l
zasilanie 230 V
zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  390 W
 wydajno??─? c??odnicza  590 W
 odszranianie  automatyczne

Szafa ch??odnicza zapleczowa, SCh-Z / 1200, 1400, 1600

 szeroko??─? 120, 140, 160 cm 
 g??─?boko??─?  74 cm
 wysoko??─?  200 cm
 wymiary wew.  
 szeroko??─? 2x50.5, 2x60.5, 2x70.5 cm
 g??─?boko??─? 62 cm
 wysoko??─? 150 cm 
poj. u??ytkowa 928l, 1108l, 1286l
zasilanie 230 V
zakres temp.  +1 .. +10o C
 czynnik ch??odniczy  R-507
 agregat  ACC (Elektrolux)
 moc  350W
 wydajno??─? c??odnicza  590W
 odszranianie  automatyczneMEBLO-GLASS Sp. J.
26-600 Radom, ul.Tartaczna 3/5
mapa dojazdu
Kontakt:
tel./fax (48) 362-17-04
tel./fax (48) 360-25-67
tel. kom. 693-058-158
dotacje unijne